เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

maymaemayday

Travel License : 11/07457

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน

เที่ยวไต้หวัน 5วัน 4คืน มหัศจรรย์ UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

รหัสทัวร์

TW_SL00058

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

28 มี.ค. 67 - 27 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

0บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมืองㆍ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวันㆍเมืองหนานโถว ㆍ วัดเหวินหวู่ ㆍ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ㆍ วัดพระถั่งซำจัง ㆍ ชิมชาอู่หลง ㆍ เมืองเจียอื้

Day : 2

นั่งรถไฟอาลีซานㆍเมืองไถจงㆍ โรงละครแห่งชาติไถจงㆍ ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองไทเปㆍ ร้านพายสับประรด ㆍ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) ㆍ Germaniumㆍ นุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ㆍ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

วัดหลงซาน ㆍ ศูนย์เครื่องสำอาง ㆍ เมืองนิวไทเป ㆍ อุทยานแห่งชาติเยหลิ่ว ㆍถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี ㆍ หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน ㆍ เมืองเถาหยวน

Day : 5

สนามบินเถาหยวนㆍ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง